Version 2 – 2023-02-01

LASERKARTAN VERSION 2

Gokartors laserkarta över Sverige har släppts i version 2. I stort samma grund för höjdkurvor och densitet på skog – men en kraftigt omarbetad planbild med förmodligen Sveriges bästa stig- och vägnät på en karta. Nya förenklade sätt att använda kartan introduceras också med tjänster både för företag, idrottsklubbar och privatpersoner.

Laserkartan på https://kartor.gokartor.se förmodligen Sveriges mest detaljerade karta

Detta är nytt i Version 2

Sveriges mest detaljerade kartan har blivit ännu bättre. Sedan första områdena släpptes 2019/2020 där Göteborg och västkusten var första området har första fokuset varit på att expandera täckningen över Sverige. Nu har nästa steg i utvecklingen släppts när hela kartan gjorts om och stort fokus legat på att förbättra planbilden på kartan.

Nya datakällor är introducerade för väg- och stignätet. Nya metoder har använts för att kunna berika väg- och stignät, kraftledningar, byggnader med mera med flera olika datakällor utan att de visas dubbelt i kartan.

Fortfarande baserat på öppen kartdata – vilket möjliggör en mycket kostnadseffektiv framtagning av en så här detaljerad karta över en stor yta.

Vill du läsa mer om karttjänsten som sådan så finns det en sida som beskriver den produkten.

 

Väg- och stignät kraftigt uppdaterat

Med ny bas för vägnätet har det blivit mycket mer korrekt över hela landet. Grunddatan är sedan berikad med vägar från andra datakällor. Stignätet har genomgått samma uppgradering. En ny grunddata, berikad med andra datakällor och på flera områden manuellt kontrollerad och berikad, exempelvis i Stockholms skärgård som fått en unik behandling och översyn.

Många av de dubletter av vägar och stigar som fans i version 1 är nu borttagna då datan behandlats för deduplicering.

Byggnader

I grunden samma trick som med vägar och stigar. Flera olika datakällor har använts; Open Streetmap, Lantmäteriet, svenska städers öppna data som Helsingborg, Göteborg och Gävle, Microsofts bildigenkänning som plockat ut byggnader. Mest tillförlitliga datakälla har använts som bas, och de andra har fått berika. Vilket resulterat i väldigt mycket bättre täckning av byggnaderna på kartan i denna version än tidigare.

Avverkningar

Anmälda avverkningar till Skogsvårdsstyrelsen har använts för att kunna visa upp var nya hyggen finns. Vilket framförallt hjälpt upp de skogsområden där laserskanningen gjorts för flera år sedan.  

Diken

SLUs projekt med att med hjälp av maskininlärning hitta diken över hela Sverige med hjälp av laserdata har använts. Vilket resulterat i att i princip en helt ny mängd kartdata introducerats på kartan. Väldigt användbart både för skogsbruk, orienterare och andra som använder kartorna.

Brantytor

Algoritmerna om hur branter plockas ut från laserdatan har förbättrats framförallt för stora brantytor. De är fortfarande vektoriserade vilket gör dem smidiga att arbeta med i kartfiler, men visar tydligare var det kan finnas brantytor som täcker många höjdkurvor.

Adderande av många nya planbildsobjekt

Genom att smartare använda befintlig öppen kartdata har exempelvis parkeringsplatser/hårdlagda ytor, golfbanor, bryggor, kraftledningar, idrottsplatser med mera blivit mer synliga på kartan. 

Tomtmark

Datan för bostadsområden och tomter är omarbetad. Fortfarande en av de svårare datamängderna att få korrekt med bara öppen data. Men i version 2 har det både tillkommit nya områden och även tagits bort en del ytor som exempelvis flerbostadsområden i städer.

Norrlinjer över hela kartan

I de två mest inzoomade lägen visas nu norrlinjer som pekar mot det magnetiska norr. 300 meter mellan linjerna. Kartan i sig använder Sweref 99 TM som georeferering, vilket gör att norrlinjerna har olika mycket lutning beroende på var i Sverige man befinner sig. Norr är alltså inte exakt rakt upp på kartbilden som syns online.

Användandet av kartan

Hur kartan kan användas har förenklats i och med version 2. För företag, men också för privatpersoner och idrottsklubbar, har en WMTS-tjänst introducerats. Med hjälp av denna kan man använda våra onlinekartor som ett kartlager i sin egen kartapplikation. Hur man går tillväga för att använda dessa tjänster, och andra, för företag beskrivs på en separat sida.

En förenklad modell för licens för användning av kartan för idrotts- eller friluftsföreningar introduceras. Mer information om hur det fungerar finns på en egen sida.

Crowdfunding bland privatpersoner introduceras för att skapa utrymme för att utveckla nya och förbättra befintliga funktioner på kartan. Läs mer om det här.