Gokartors

karttjänster Online 

Hjärtat i tjänsterna från Gokartor AB är onlinekartorna som finns på https://kartor.gokartor.se. Sveriges mest detaljerade kartor, framtagna med modern teknik från öppen data som laserscanning av Sveriges yta.

Det som är unikt med kartorna är kombinationen av hur stor yta de täcker, hur detaljerade de är och hur kostnadseffektiva de är att producera, vilket öppnar upp för nya användningsområden som tidigare inte varit tekniskt eller ekonomiskt möjliga.

I februari 2023 släpptes version 2 av laserkartan. Läs mer om uppdatringarna av kartan på en denna sidan.

 

Avsnitt på denna sida

Exempel på användare / use cases för karttjänsterna

Hur man kan använda karttjänsten?

Vad kostar det och hur beställer man?

Hur den är framtagen

Användare

Karttjänsterna används idag av flera olika typer av användare, från privatpersoner och idrottsrörelse till skogsföretag och myndigheter som är i behov av detaljerade kartor.

Här är exempel på hur kartan används idag och exempel på framtida användningsområden vi diskuterat.

Dessa exempel är som vi ser det bara början på hur kartmaterialet kan användas. De flesta av dessa idéer kommer från användare och kunder när de sett kartmaterialet och haft egna idéer och önskemål om hur de skall få använda det.

Skogsindustrin

Kartor för skogsfastigheter, stor eller liten, som grund att lägga skogsbruksplan eller för att planera ett specifikt projekt.

Online-kartor i skogsbruksmaskiner vid avverkning eller annat skogsbruk.

Byggföretag och arkitekter

Kartunderlag vid projektering av byggprojekt samt genomförandestudier.

Räddningstjänst

Detaljerat kartunderlag för räddningstjänst vid uppdrag i skog och mark. Exempelvis eftersök eller skogsbrand. Direkt integrerade i deras vanliga ledningssystem med kartor.

 

Jaktlag

Kartor för jaktlag och viltvård för att förenkla att planera och genomföra jakt.

Orientering och adventure racing

Kartunderlag för framtagning av tränings och tävlingskartor för orientering, adventure racing (multisport).

Grundmaterial till orienteringsklubbar som genomför Hitta Ut, orienteringsförbundets populära motionsorienteringsaktivitet eller liknande aktiviteter

Kartmaterial till orienterare som vill rita egna kartor.

Friluftskartor

Detaljerade kartor för allt från spontanträning för orienterare i ny terräng till vandring och annan friluftsverksamhet i naturområden.

 

Hur kan du använda kartan?

De olika kartlagren används idag i princip i tre olika varianter – vilka i sin tur öppnar upp för många olika användningsområden:

Online-kartan, via dator eller mobil

Fristående kartfil

Som kartlager i annan kartapplikation, exempelvis Arcgis eller OCAD

Fristående kartfiler levereras i allt från färdiga tryckfiler och pdfer till digitala kartor som användarna själva kan editera och vidareutveckla. 

Kartan går även att access via WMTS-tjänst, vilket möjliggör att kartans olika lager kan användas i andra kartapplikationer. Detta används idag av myndigheter och företag som har andra kartverktyg, exempelvis GIS-verktyg som Arcgis och QGIS eller cad och kartprogram som OCAD eller Autocad.

Online-versionen av kartan finns på https://kartor.gokartor.se

Licenser och kostnader

Privatpersoner

Att använda kartan på https://kartor.gokartor.se är fritt för privatpersoner. Dock ber vi om att de som tycker om tjänsten och använder den mycket ger ett bidrag, så att vi kan fortsätta utveckla den med bättre tjänster och kartmaterial. Vill du använda kartmaterialet som grund för att rita en egen karta ser vi det som självklart att du bidrar till kostnaderna för att bygga karttjänsten.

Orienteringsklubbar

Är ni en orienteringsklubb som vill använda kartan i er verksamhet så är det förknippat med en licensavgift. Det finns i grunden två nivåer – en som ger tillstånd att använda kartan så som den är för träningar och andra aktiviteter. Och en nivå som ger er tillgång till kartmaterialet i OCAD-format så ni kan vidareutveckla det för egna tränings, tävlings eller HittaUt-kartor.

Samma gäller även för distrikt, kartföreningar eller kartritare som vill använda min karta som underlag i planering eller provlöpning för potentiella kommande kartprojekt. 

Företag eller myndigheter

Även här varierar kostnaderna med storlek på företag och omfattning av användandet. Det vanligaste är att avtal om årlig licens för användandet upprättas. I dagsläget har vi löst det både för internt användande i kartprogram men även som en del av produkter som sålts vidare till våra kunders kunder, exempelvis i appar eller maskiner och fordon med karttjänster.

Specialkartor

Vid framtagande av specialkartor, exempelvis för jaktlag, tävlingar eller turiständamål behövs nästan alltid en dialog om vad som önskas och hur det ska levereras. Kostnader varierar därför med det. Hör av er direkt till oss så kan vi snabbt ge en uppskattning om vad det kostar som underlag för vidare diskussion.

Hur är kartan framställd

Karttjänsten har ett par grundläggande teman:

Den är baserad på öppen data – vilket gör det enklare och billigare att framställa och använda kartan av det här slaget.

Den kombinerar kartdata från många olika datakällor plus egen producerad kartdata, vilket gör att det förmodligen inte finns någon annan karta i Sverige som har lika bra täckning på exempelvis stig- och vägnätet. Datan som används kommer bland annat från Lantmäteriets öppna data, Open Streetmap samt Skogsstyrelsen plus ett tiotal andra datakällor.

Den finns i grunden två baskartlager – ”laserkartan” och ”terrängkartan”. laserkartan är väldigt detaljerad vad det gäller höjdkurvor, täthet i skog et cetera. Den är framtagen med hjälp av Lantmäteriets lidar-data när de laserscannat Sveriges yta. Det kan jämföras med en orienteringskarta som täcker större delen av Sveriges yta.

Det andra lagret kallas terrängkartan, då den från början byggdes på Lantmäteriets kartdata från terrängkartan. Idag är den kraftigt förstärkt med annan kartdata och delar mycket kartdata med lagret laserkarta.

Skillnaden på de två kartlagren är enkelt uttryck visning av höjdkurvor och tät/öppen skog. Terrängkartan kan vara enklare att använda för vissa ändamål, laserkartan för andra.